AITOR BULT

Koala Bears cơ sở Golden West Lake, năm học 2014 - 2015

Cảm ơn thầy cô đã hiểu được con tôi và hướng bé đến sự hoàn thiện bản thân. Mặc dù đến trường chưa lâu, nhưng bé nhà tôi đã thực sự tiến bộ trong việc tự lập, giao tiếp, giúp đỡ người khác…

Cảm ơn nhà trường đã tạo điều kiện để phụ huynh và giáo viên có buổi gặp riêng thân mật nhằm trao đổi, đánh giá sự tiến bộ của trẻ trong quá trình học tập. Cảm ơn thầy cô đã hiểu được con tôi và hướng bé đến sự hoàn thiện bản thân. Mặc dù đến trường chưa lâu, nhưng bé nhà tôi đã thực sự tiến bộ trong việc tự lập, giao tiếp, giúp đỡ người khác…