Ông Andreson sở hữu nhiều bằng cấp như:  M.Ed. (Thạc sĩ giáo dục), Cử nhân (Trung cấp và Khoa học Cao cấp), M. Sc. (Thạc sĩ khoa học) và B. Sc. (Cử nhân sinh học). Ông cũng được cấp Chứng chỉ Quản trị viên trường Cấp 1 và 2. Ngài từng là giáo viên khoa học ở Trường Trung học, trưởng khoa khoa học, Chuyên gia Tư vấn Chương trình Giáo dục Tiểu học; phó hiệu trưởng và hiệu trưởng hệ thống trường quốc tế. Ông từng theo học tại nhiều trường đại học Anh ngữ và Pháp ngữ ở Ontario và Manitoba. Trong suốt những năm tháng sinh viên, ông từng học một năm trong trường trung học  ở Ma-rốc và tốt nghiệp Trường Trung học Khoa học Ontario tại Toronto. Với cương vị là cố vấn chương trình giảng dạy Ông đã phát triển các chương trình Khoa học cho tất cả các cấp học trong hệ thống trường học và soạn thảo  nhiều tài liệu hỗ trợ cho khoa học giáo dục. Ông được mời diễn thuyết cho các tổ chức giảng dạy Khoa học trên khắp Canada. Ông đại diện cho các trường học Canada trong các dự án ở Pháp và Hàn Quốc. Các ấn phẩm của ông bao gồm các tài liệu học thuật về quản lý nhà trường cũng như về các chủ đề khoa học bao gồm "Ý nghĩa của sự biến đổi số lượng isozyme trong bộ lạc Brassiceae" và "Sự biến đổi di truyền ở quần thể Sinapis arvensis L". Các ấn phẩm của ông về  khoa học được xuất bản rộng rãi tại Lisbon, Calgary, Saskatoon và Yokohama. Các mối quan tâm chính trong các ấn phẩm bao gồm quản lý trường học, giáo dục ngâm và giáo dục khoa học ở các bậc tiểu học. Ông Anderson đã tổ chức các cuộc hội thảo giảng dạy khoa học ở Braxin như là một phần của nhóm sáng lập Maple Bear.