Phương pháp giáo dục của chúng tôi lấy học sinh làm trung tâm – Giáo viên sẽ đưa ra thông tin kiến thức và học sinh phải tự giải quyết và áp dụng. Chúng tôi đề cao việc tôn trọng những quyền cơ bản của đứa trẻ như quyền suy nghĩ, quyền phát biểu, quyền làm sai,…