Cách thức rèn luyện kỉ luật tại các trường học ở Canada thiên hướng về việc giáo dục cách ứng xử. Chúng tôi hướng dẫn trẻ nên làm gì thay vì đưa ra các hình phạt mỗi lần chúng phạm sai lầm.