HỌC PHÍ VÀ CHÍNH SÁCH

MỨC HỌC PHÍ THEO THÁNG TRƯỜNG MẦM NON SUNSHINE MAPLE BEAR

Nội dung

Chương trình

Tiên tiến

Chương trình

Song ngữ

Chương trình

Quốc tế

Chương trình

Toàn cầu

Cả ngày Nửa ngày Cả ngày Nửa ngày Cả ngày Nửa ngày Cả ngày Nửa ngày

 Cơ sở Palace/ Garden

Từ  5,950,000  Từ 5,240,000  Từ 7,780,000  Từ 6,850,000  Từ 9,610,000   Từ 7,210,000

 Cơ sở Riverside 

Từ 6,950,000  Từ  6,110,000  Từ 8,690,000  Từ 7,650,000  Từ 12,030,000  Từ 10,580,000  Từ 15,400,000    Từ 13,600,000

 

TIỀN ĂN VÀ DỊCH VỤ BÁN TRÚ (trung bình 20 ngày): 1.500.000 VNĐ

PHÍ XE ĐƯA ĐÓN: 

 Dịch vụ đưa đón (VNĐ)

 Mức phí 1 tháng 

 Hai chiều

 0 – 7 km  1,940,000
 >7 – 15 km  2,380,000
 >15km  2,740,000

 Một chiều

 0 – 7 km  1,360,000
 >7 – 15 km  1,680,000
 >15km 1,920,000