COPYRIGHT LEARNING PROGRAM

A seamless learning path with the copyright Maple Bear program

Students enrolled in Sunshine Maple Bear Education System inherit the learning path throughout from kindergarten to high school with the Maple Bear copyrighted English program of Maple Bear Global organization – a prestigious brand that has succeeded. in more than 500 schools and 30 countries around the world. Maple Bear brings Canada’s best bilingual education to the world by providing high-quality education that prepares students for success in life.

Inherited benefits

With the investment to buy 100% of the Maple Bear copyright program, the school inherits special benefits to help students’ learning path succeed.

SCHOOL 4.0

01

Learning Management Systems

Provide automatic administration services, update learning-related activities (Manage learning resources, training routes, learners, instructors, results learning in stages…)

02

Face recognition system

Use the facial recognition management system for all students to ensure absolute safety and supervision for students during learning process

03

Borderless class model

The Global Connect project with its Classrooms Without Borders pilot program allows to link teachers and schools from around the world with the purpose of studying the 17 sustainable development goals of the United Nations. Sunshine Maple Bear is also a pioneer school to put the digital citizenship model into teaching. The course is based on three main pillars: Understanding the digital world; Use software to create products; Computer thinking and programming.

04

E-Learning system

Developed by a team of experienced teachers, building an intuitive, lively, easy-to-understand lecture route, ensuring to help students have a rich learning resource rich.

01

Các hệ thống quản lý học tập

Cung cấp các dịch vụ quản trị tự động, cập nhật các hoạt động liên quan đến học tập ( Quản lý nguồn học liệu, lộ trình đào tạo, người học, người dạy, kết quả học tập theo từng giai đoạn…)

02

Hệ thống nhận diện khuôn mặt

Sử dụng hệ thống quản lý nhận diện khuôn mặt tất cả các học sinh để đảm bảo sự an toàn và giám sát tuyệt đối cho học sinh trong quá trình học tập

03

Mô hình lớp học không biên giới

Dự án Kết nối toàn cầu với chương trình thí điểm lớp học không biên giới cho phép liên kết giáo viên và trường học từ khắp nơi trên thế giới với mục đích nghiên cứu 17 mục tiêu phát triển bền vững của tổ chức Liên Hiệp Quốc. Sunshine Maple Bear cũng là ngôi trường tiên phong đưa mô hình công dân số vào giảng dạy. Môn học dựa trên 03 trụ cột chính: Hiểu biết về thế giới số; Sử dụng phần mềm để tạo sản phẩm; Tư duy máy tính và lập trình.

04

Hệ thống bài giảng E – Learning

Được phát triển bởi đội ngũ giáo viên giàu chuyên môn kinh nghiệm, xây dựng tuyến bài giảng trực quan, sinh động, dễ hiểu, đảm bảo giúp học sinh có kho tư liệu học tập phong phú.

TEAM OF PROFESSIONAL TEACHERS

<3 : good expertise, love for the job, high professionalism, professional style... Always pay close attention to and closely follow the learning and training situation as well as environmental factors affecting each student. Actively update and innovate methods, effectively exploiting information technology applications in teaching. Many teachers have many years of experience and achievements in fostering excellent students, specialized students, and teams.

Experienced team of advisors and professional support, ready to help students in the learning and training process.

Every year, experts from Maple Bear Global Schools will visit institutions in each country to inspect the quality of teaching and professional training to ensure the educational philosophy. Maple Bear is applied correctly.

MODERN FACILITIES

Facilities are the outstanding advantage of Sunshine Maple Bear thanks to the methodical investment from Sunshine Group. The classroom system is built according to international standards, focusing on investing in multi-al classrooms. The classrooms are fully equipped with air conditioners, projectors, magnetic boards, felt boards, Smart Board interactive smart boards. Soundproof walls, doors, and soundproof ceilings create a quiet, separate space for class.