Exciting and inspiring in an extracurricular session at the Museum of Fine Arts

On the morning of March 30, the children of Sunshine Maple Bear Primary School had an interesting experiential learning session at the Vietnam Fine Arts Museum. It is known that this is the first extracurricular activity of Sunshine Maple Bear students within the framework of activities of the Hang Trang Club “Go with me” 2019.

Let’s take a look at some of the memorable moments of the children in the past extracurricular lesson.

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tại địa chỉ 66 Nguyễn Thái Học (Hà Nội) là điểm đến của các bạn nhỏ Trường Tiểu học Sunshine Maple Bear. Bạn nào cũng hào hứng và phấn khởi với chuyến đi đầu tiên này.
Vietnam Fine Arts Museum at 66 Nguyen Thai Hoc (Hanoi) is the destination of the children of Sunshine Maple Bear Primary School. Everyone is excited and excited about this first trip.
Tại đây, học sinh được tham quan khu trưng bày và được cô giáo giới thiệu về các tác phẩm tượng, phù điêu và gốm – những thể loại mỹ thuật vô cùng mới mẻ với các bạn nhỏ.
Here, students can visit the exhibition area and be introduced by the teacher to the works of statues, reliefs and ceramics – art genres that are extremely new to the children.
Cũng trong chuyến đi, các bạn được tìm hiểu về các thể loại tranh khác nhau như: tranh Đông Hồ, tranh sơn mài, tranh lụa..., đặc biệt là dòng tranh chân dung.
Also during the trip, you can learn about different types of paintings such as Dong Ho paintings, lacquer paintings, silk paintings…, especially portrait paintings.
Được biết, điểm "dừng chân" lâu nhất của các bạn ấy chính là bức tranh "Em Thúy" của họa sĩ Trần Văn Cẩn.
It is known that their longest “stop” is the painting “Em Thuy” by artist Tran Van Can.
Đây là cảm hứng giúp các bạn nhỏ hoàn thiện tác phẩm “Chân dung của em” để kết thúc Chủ đề thứ nhất - It’s me. 
This is the inspiration to help the children complete the work “My Portrait” to finish the first Theme – It’s me.
Với bài tập "Chân dung của em", các học sinh đã có cơ hội sáng tạo hình ảnh bản thân trên nhiều liệu khác nhau như bảng vẽ, đĩa giấy, bìa cứng và chai nhựa…
With the exercise “My portrait”, the students had the opportunity to create their own images on various materials such as drawing boards, paper plates, cardboard and plastic bottles…
Hoạt động không chỉ giúp các bạn khám phá những nét đẹp trong hội họa, hiểu hơn về cá tính của bản thân, mà còn rèn luyện cho các bạn kỹ năng tự chuẩn bị và tham gia một chuyến trải nghiệm ngắn.
Activities not only help you discover the beauties in painting, understand more about your personality, but also train you skills to prepare for yourself and participate in a short experience.

2 thoughts on “Exciting and inspiring in an extracurricular session at the Museum of Fine Arts

  1. gate borsası says:

    Your article made me suddenly realize that I am writing a thesis on gate.io. After reading your article, I have a different way of thinking, thank you. However, I still have some doubts, can you help me? Thanks.

Comments are closed.